Dòng Tóc Bên Đời

1. Người có khuôn mặt hằn nét sầu thế kỷ, mái tóc dài để rối đã hoa râm và mồm luôn ngậm pipe đó là…