Quốc Hận Tâm Cuồng / Tiếng Gọi Non Sông / Lưu Vong Hành

30-4-75 : QUỐC HẬN TÂM CUỒNG Đọc Xuôi : Thơ sầu tủi hận máu nhoà tuôn, Mất nước nhìn đau đớn lệ buồn ! Hờ…