Sài Môn Thi Đàn

Sài Môn Thi Đàn  (Kính tặng thi sĩ Huệ Thu)  Huệ đã bao Thu, dáng vẫn thanh Vườn Thơ tao nhã, ý tâm thành .…