Lục Bát Rã Rời

Viết câu Lục Bát rã rời Gửi cho ai nhỉ? Gửi đời vu vơ Rã rời buông thõng câu thơ Lòng ta rời rã như…