Tiết Tháo Nguyễn Khoa Nam

Một thuở yên ba sóng cuộn thành Ngút ngàn bão nổi giạt rừng xanh Tuốt gươm dũng khí điều muôn trận Thúc ngựa uy danh…