THÁNG TẬN, NĂM CÙNG

Chiều nằm ngủ trên thành cửa sổ, Người ngồi ôm chăn mỏng nhớ đời… Buổi sáng năm cùng, tháng tận ở quê người, trước khung…