Qua Đèo Ngang Nhớ Bà Huyện Thanh Quan

Lên đỉnh đèo Ngang chạnh nhớ người Cỏ hoa này vẫn cỏ hoa tươi ……Trên trăm năm trước đôi cơn mộng Mấy áng thơ xưa nửa trận cười Đất…