Sự Nhiệm Mầu…/ Loài Hoa Không Tên/ Thú Hoang

Sự Nhiệm Mầu… Biết rằng em ở thật xa Nhưng tôi vẫn nghĩ em là của tôi Đưa tay hứng nụ hoa đời Mới hay…