Chân Lý Làm Người Tốt

Chân Lý Làm Người Tốt Nhất tâm nhất trí nhất đồng thanh Hữu đức hữu nhân hữu chí thành Cầu đạo cầu văn cầu triết…