The Poetry of Hồ Xuân Hương

The Poetry of Hồ Xuân Hương Spring Essence -Translated by John Balaban Cảnh thu Thánh thót tầu tiêu mấy hạt mưa, Khen ai khéo vẽ…