Tại Sao?

1. Chúng tôi ba thằng – quen nhau rồi thân nhau từ tuổi thanh xuân ở chốn quân trường cho đến ngày nay: đầu bạc…