Bài Cho Trường Cũ

Bài Cho Trường Cũ          LĐ Lộng Chương Năm năm không về thăm trường cũ Những ước mơ xưa đổi khác nhiều Ta vẫn miệt…