Mượn Lời Người Xưa / Nối Câu Quan Họ

Mượn Lời Người Xưa (ông Phí Văn Trân tặng các bạn Bắc Ninh) Nài em em ở đừng về Mà sao dã bạn cách đê…