Trăm Năm Tuổi Hạc – Mạc Lan Ðình

Tuổi cổ lai hy sắp đến rồi Còn bao nhiêu nữa tháng ngày trôi Công hầu được mất vài canh bạc Cuộc thế hưng vong…