Sống Lại Tết Quang Trung

Sống Lại Tết Quang Trung Xuân chờ Nguyễn Huệ dẫn hùng anh Thẳng tiến Thăng Long giải phóng thành Thái thú ca nhi chuồn gót…