Đọc Thơ Ai / Gửi Ai

Thân tặng nữ sĩ Huệ Thu Ai đọc thơ ai chẳng lạ lùng Bút danh nổi tiếng diễn đàn chung Tinh hoa sớm nở tài…