Sài Môn Vô Tranh

Đây Sài Môn Tệ XáCổng củi vườn Thu thích nắng mưaTrong ngoài, ngó, thấy mấy song thưaRung chuông rụng giọt sương ban sáng ……Mở khóa rời tia nắng xế…