SANG HẠ

BÀI XƯỚNG SANG HẠ Xuân đi, hạ lại đến nơi rồi Chầm chậm thu vàng ngại lá rơi Mạch bút còn vương hình nguyệt rạng…