Xuân Nay / Năm Tới

Xuân Nay Giở lại trang đời bốn chục xuân Kể từ năm ấy bảy mươi lăm Thuyền ra biển rộng, trông muôn một Người bỏ…