Lá Thu Phong

LÁ THU PHONG Hoa ngát ân tình gửi đến nhau Ép trong trang sử thuở ban đầu. Hương xưa còn đọng dòng thư úa Tình…