Huy Vụ hoạ thơ Nguyễn Công Trứ

VỊNH SỰ ĐỜI Bài xướng Những nghĩ xa gần khéo gớm thay. Sự đời tráo trở giống bàn tay. Hãy xem gương trước to tày…