Buồn Tàn Đông / Buồn Phiền Bám Nặng Vai

BUỒN TÀN ĐÔNG * Thể Lộc Lư RÉT MƯỚT ĐÔNG BUỒN LẠNH BUỐT VAI! Đường hoa lạc dấu gót sen hài Nửa vầng nguyệt khuyết…