Nên Hiểu Truyện Liêu Trai Như Thế Nào?

Sinh thời các tác giả Vương Hồng Sển, Nguyễn Mạnh Côn, Trần Trọng San, tôi có đặt câu hỏi “Ta nên hiểu những chuyện trong…