Nói Chuyện Với Bà HỒ XUÂN HƯƠNG

Cái Hang Cắc Cớ nổi sơn hà ! Thơ Nôm đến cụ là sư tổ Ðánh hết Ðông, Ðoài cụ chẳng tha ! * Giống…