Huyền Thoại Núi LangBiang ĐàLạt

Đọc lịch sử thế giới chúng ta biết rõ một điều: trong thời cổ đại, ……  ngọn núi dòng sông, hay một hang động xa xôi hẻo…