Mai Tôi Đi / Mốt Tôi Đến

Mai tôi đi…                                                                 Mốt tôi đến…  Mai tôi đi…chẳng có gì quan trọng,                             Mốt tôi đến… đó mới là quan trọng Lẽ thường tình, như…