Dơi Chuột / Dâu Biển Coi Như Đáo Hạn Rồi

Dơi Chuột  ( nhân họp xong…) Tất cả thế là đã rõ rồi Chuột.Dơi.Dơi.Chuột đã bày phơi Lũ  dơi – vẫn lũ dơi răng chuột…