Tuồng Hát / Xem Hát Bội

Xem Hát Bội 1 Ðầu đình sân khấu dựng từ lâu Ðèn, đuốc, màn, phông rực rỡ màu Trai gái rủ rê ngoài cổng trước…