Lỡ Mộng Sông Hồ

( Cảm hoạ vận bài ” Tư Lự ” của  Phan Thị Ánh Lê ) Mù sương hay mắt lệ nhòa Thiên Di tư lự……