Quả Phụ Chiêu Phu / Quan Phu Chiêu Phụ

Quả Phụ Chiêu Phu Ba năm ai chế mãn tang rồi Nợ thiếp tình chàng có bấy thôi Bể ái nguồn ân không dễ lấp…