Đêm

Bài Xướng Đêm Đêm rót men nồng chẳng biết say Đêm nay nốc cạn muộn phiền nà. Đêm đen khát cháy tương tư ấy Đêm…