Khóc Bạn Lấy Vợ

Hôm nay vào check lại mấy cái mail cũ đọc bài thơ vậy xin nối điêu: Khóc Bạn Lấy Vợ Đời trai nay đã thôi…