Khai Bút

Khai Bút Khứ Niên Kim Nhật! Cảm ơn Trời Tôi đã lại về, đã đến nơi… Đà Lạt dễ thương thời nhỏ dại Trà Sơn…