Huệ Thu họa thơ Tế Nhị

[1] Không Tựa Trăng khuyết mười hôm lại thấy tròn Mình chưa tám chục sạch mầm non ……..Lem nhem mắt phượng nhìn hoa héo Lận đận chân cheo trợt lối…