Mối Sầu Tha Hương

Bài xướng: Khúc Sông Ca Khách bạc đầu trong sóng bạc đầu Thời gian theo nước chảy qua mau… Đâu  mùa  đố lá trăng  giao…