Chúc Mừng Năm Mới / Giữ Cố Hương

Hướng về cố quốc chúc Quê Hương Thoát cảnh oan khiên cảnh đoạn trường Dân Việt cầu cho qua khỏi nhục Giang Sơn phải đặng…