Sự Thãt Đau Lòng Mà Phải Nói / Thích Nhất Hạnh

SỰ THẬT ĐAU LÒNG, MÀ PHẢI NÓI Thường thì tôi đồng ý với Thái Bá Tân, nhưng cái này là tôi phải nói, nói thay…