Biếng

Bài xướng Biếng ăn biếng ngủ biếng no vơ Biếng cả en doi biếng cả sờ. Mặc kệ ai kia chê “ cả quýnh”. Bất…