Mười Ba bài Liên Hoàn Gửi Chị Chiêu Quân và các bạn thơ Xướng Họa

1 Từ lâu vắng mặt bạn buồn sao ! Có lẽ vì xa có lẽ nào ? Lấy chữ kinh luân bàn tráng sĩ Ðem…