Công Cha Như Núi Thái Sơn

Công cha như núi Thái Sơn Câu thơ ấy thuộc từ thời tấm bé Nay nhắc lại mà lòng như ứa lệ. Ðất nước tôi…