Trời Đày

Trời Đày (bài xướng) thơ viết ngàn bài chẳng ích chi. Nom sang ngõ lợi tối đen sì. So tiền kém cả vài con đĩ.…