Răng Cắn Lưỡi

(1) Răng Cắn Lưỡi Động Tình Tự Thán Một giống mà ra chẳng khác đâu Răng đành cắn lưỡi phải rơi châu! Đây mềm như…