Thu Thiên Dạ Vũ

Thu Thiên Dạ Vũ Trời hôm như họa, gió như ru Bỗng chốc mưa dầm lợt vẻ Thu Mâm bạc lờ mờ mây phủ gấm…