Sức Sống Nơi Anh

Ở giữa muôn người đã có anh Anh là cân não kết tinh thành Đem lời anh dệt tươi đời mới Chuyển ý anh làm rạng…