Thơ Say

Bài Xướng Bài Thơ Viết Lúc Say Khó đem bút mực làm giông tố, Trải rộng lòng say một tối say, Rượu uống tưởng ai…