Dân Toán Làm Thơ

DÂN TOÁN LÀM THƠ ( Bài xướng) Dân toán làm thơ nỏ ngại ngần Luật niêm ghép đại miễn xuôi vần. Điệp từ tám lượt…