Gió Mây / Sương Khói

Gió & Mây (Phỏng họa bài thơ Sương Khói của thi muội Tiệm Vải Bé Tư) Mến tặng cô Tư. Mây đâu muốn trôi…Tại gió…