Tiến Đạt

Giai nhân biên ải

Giai đoạn ấy tôi được chị giám đốc Hoa Diêm phong chức manager tửu quán Xông Kiều. Tôi chưa bao giờ mở miệng hỏi chị giám đốc ý nghĩa tên tửu quán. Chức manager chị […]

 148 total views