Vịnh Ngô Đồng 詠梧桐

Tiết Đào 薛濤 (768-831) Năm Tông Đại thứ ba đời nhà Đường,… tức là sau khi bình định được “loạn An Sử” không lâu, thời cuộc…