Thời sự Trần Công Lân

Đạo học hay con đường cứu nhân loại?

Các nhà Cách Mạng khi muốn lôi kéo quần chúng vào một cuộc Cách Mạng mà chính họ cũng không biết sẽ đi về đâu thì thường dựa vào chủ nghĩa, triết học; nhưng quần chúng không phải đều giống như nhau, họ có trình độ hiểu biết khác nhau. Nhưng họ có những cái […]