Trần Hồng Hạnh

Sung chát đào chua

Con sông cái đổ ra biển lớn tự dưng có một nhánh rẽ ngang vào làng Mại. Nhánh sông cụt lủn nước không chảy một dòng mà lên xuống theo thủy triều. Sông cụt đi […]

 24 total views